+421 915 784 332 info@taxat.sk

Naša firma ponúka full servis vo vedení podvojného a jednoduchého účtovníctva, vedení mzdovej agendy. Ponúkame ekonomické poradenstvo.

Účtovníctvo vedieme externe, na základe spoľahlivosti, vysokej kvality a flexibility. Služby môžeme poskytovať u klienta, alebo v našej kancelárii. Účtovnú agendu spracovávame na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie.

Jednoduché účtovníctvo

vedenie komplexnej agendy jednoduchého účtovníctva pre malé účtovné jednotky zahŕňa:

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej aj daňovej
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • založenie účtovnej jednotky
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva
 • komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na zdravotné poisťovne a na sociálnu poisťovňu

Podvojné účtovníctvo

vedenie komplexnej agendy podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • kontrola formálnej a vecnej správnosti predložených dokladov po stránke účtovnej aj daňovej
 • vedenie evidencie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • spracovanie mesačných, štvrťročných daňových priznaní DPH, spracovanie daňových priznaní dane z príjmu právnických a fyzických osôb, cestnej dane, dane z nehnuteľnosti a pod.
 • vyhotovenie podkladov k inventarizácii majetku a záväzkov
 • spracovanie účtovnej závierky a uzávierky za účtovný rok, t.j. vypracovanie Výkazu o majetku a záväzkoch, Výkazu o príjmoch a výdavkoch
 • založenie účtovnej jednotky
 • spätná rekonštrukcia účtovníctva
 • komunikácia s poisťovňami, doručovanie všetkých tlačív na zdravotné poisťovne a na sociálnu poisťovňu

Vypracovanie interných smerníc spoločnosti

Na základe Vaších požiadaviek vypracujeme komplexný súbor interných smerníc Vašej spoločnosti, ktoré sú aj podľa zákona nevyhnutnou súčasťou firemných pravidiel. Možnosť vypracovania aj jednotlivých.

Legislatíva stanovuje povinnosť zostavovať vnútropodnikové predpisy v týchto oblastiach:

 • Systém spracovania účtovníctva
 • Účtovný rozvrh
 • Podpisové záznamy, podpisové vzory
 • Dlhodobý majetok, odpisový plán
 • Zásady časového rozlíšenia nákladov a výnosov
 • Kurzové rozdiely, cudzie meny
 • Deriváty
 • Zásoby
 • A iné